firma

TPF GROUP SPÓŁKA Z O.O.

Z siedzibą na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 37-200, Przeworsk

KRS: 0001042071, REGON: 525616163.

spółka jest zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej, produkcji, handlu i usług niewymienionych w załącznikach nr 1 do 3 ustawy o obrocie.

Dane kontaktowe:

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 37-200, Przeworsk

Telefon: +48 123 832 502

E-mail: info@travelking.pl

Godziny otwarcia: dni powszednie 8:00 - 16:00

(zwany "Operatorem")

1. Przepisy wstępne

1.1 Niniejsze warunki (zwane dalej „Warunkami”) regulują stosunki w rozumieniu postanowień § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu Cywilnego (dalej również dalej „Kodeks Cywilny”) oraz ustalają wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Klientem za pośrednictwem formularza elektronicznego Operatora (dalej jako: jako „Umowa”) i stanowią jej integralną część.

1.2 Klient jest wyłącznie konsumentem w rozumieniu § 419 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy Regulamin nie dotyczy przypadków, w których osoba zamierzająca skorzystać z Usług Operatora, jest osobą prawną lub osobą, która zamawiając Usługi działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach swojego wolnego zawodu.

1.3 Przedmiotem Umowy po stronie Operatora jest zobowiązanie do świadczenia usług, w szczególności pośrednictwa w internetowym zakupie, zamówieniu, (pośredniczeniu) płatności lub rezerwacji usług oferowanych lub udostępnianych przez Operatora (dalej jako „Usługi Operatora”), które dotyczą różnych usług noclegowych, sportowych, edukacyjnych, rozrywkowych, artystycznych lub rekreacyjnych (zwanych dalej „Usługą” lub „Usługami”) oferowanych przez usługodawców turystycznych (dalej zwanych jako „Dostawca”) za pośrednictwem stron internetowych znajdujących się pod adresem internetowym www.travelking.pl (zwanych dalej „Portalem”). W celu skorzystania z Usługi Usługodawca za pośrednictwem Operatora zobowiązuje się do przekazania Klientowi indywidualnie ustalonego vouchera ( jako „Kupon”). Przedmiotem Umowy po stronie Klienta jest obowiązek zapłaty ceny za Usługę za pośrednictwem Operatora.

1.4 W Portalu prezentowane są Usługi, w tym ich parametry i cechy.

1.5 Postanowienia odbiegające od niniejszych Warunków handlowych mogą być negocjowane przez Operatora i Klienta (zwanych dalej łącznie „Stronami Umowy”) w Umowie. Odmienne postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Handlowych.

1.6 Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Umowy. Umowa i niniejszy Regulamin są sporządzone w języku polskim. Umowa może być zawarta w języku polskim.

2. Warunki ogólne

2.1 Operator od dawna rozwija działania mające na celu zapewnienie szerokiego zakresu Usług dla swoich Klientów, wsparcie klienta i techniczne oraz budowę przyjaznego dla użytkownika Portalu. W tym celu Operator nawiązuje stosunki umowne z Usługodawcami i utrzymuje z nimi te stosunki na bieżąco. Operator udostępnia również Dostawcom miejsce w Portalu w celu prezentacji ich Usług.

2.2 Na podstawie zawarcia Umowy Klient otrzymuje Kupon uprawniający do korzystania z Usług.

2.3 Operator nawiązuje stosunek umowny z Klientem wyłącznie poprzez Umowę, której przedmiotem jest pośrednictwo Usług i Kuponu. Od momentu zawarcia Umowy Operator działa wyłącznie jako pośrednik pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Operator nie wystawia Kuponu. Operator nie prowadzi sprzedaży, wynajmu ani nie oferuje żadnych produktów lub usług z zakresu turystyki, sportu, edukacji, rozrywki, sztuki czy rekreacji. Operator nie ponosi zatem odpowiedzialności za wady Serwisu.

2.4 Informacje publikowane są w Portalu na podstawie informacji dostarczonych przez Usługodawcę. Przestrzeń w Portalu, na której oferowane są Usługi, jest wynajmowana przez Operatora Dostawcom, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za kompletność, dokładność, prawdziwość i integralność prawną wszelkich informacji związanych z Usługami, w tym. opłaty, ceny, wstęp, dostępność, warunki i inne istotne informacje. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kompletność, dokładność, prawdziwość i integralność prawną treści publikowanych przez Usługodawcę w Portalu, ani za ich kompletność, dokładność lub prawdziwość. Operator nie monitoruje aktywnie treści publikowanych przez Usługodawcę, tj. nie odgrywa aktywnej roli o takim charakterze, że można by stwierdzić, że zna lub kontroluje te treści.

3. Konto użytkownika

3.1 Na podstawie rejestracji dokonanej w Portalu. Klient uzyskuje dostęp do interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika Klient może w szczególności składać zamówienia na Kupony (dalej „Konto Użytkownika”).

3.2 Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest do poprawnego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w Koncie Użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez Klienta w Koncie Użytkownika uważane są przez Operatora za prawidłowe.

3.3 Klient uprawniony jest również do rejestracji poprzez swój profil w serwisie społecznościowym Facebook, którego operatorem jest firma Facebook Inc., z siedzibą pod adresem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Stany Zjednoczone Ameryki. Imię, nazwisko i adres e-mail pozyskiwane są automatycznie na podstawie informacji podanych w tym profilu

3.4 Dostęp do Konta Użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego Konta Użytkownika.

3.5 Klient nie jest upoważniony do udostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim.

3.6 Operator może zlikwidować Konto Użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy Klient nie korzysta z Konta Użytkownika dłużej niż 24 miesiące lub gdy Klient naruszy swoje zobowiązania umowne wobec Operatora.

3.7 Klient przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Operatora, lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

4. Zamknięcie Umowy

4.1 W celu wysłania zamówienia (propozycji zawarcia Umowy) Klient wypełnia formularz zamówienia dotyczący konkretnej oferty Usługi w Portalu. Menu Usługi w Portalu oraz formularz zamówienia zawierają głównie informacje o:

 • 4.1.1 dostarczanych do Usługi i jej głównych funkcji,
 • 4.1.2 możliwości wyboru usług ponadstandardowych, które z tym wyborem stają się częścią Usługi i za które Klient zobowiązany jest zapłacić dopłata,
 • 4.1.3 czy jest to Usługa na konkretną datę, czy nie,
 • 4.1.4 cena Usługi,
 • 4.1.5 sposób zapłaty ceny Usługi.

4.2 Przed wysłaniem zamówienia Klient ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu, uwzględniając również możliwość wykrycia i poprawienia przez Klienta błędów, które nastąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Zamówienie wysyłane jest przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Dokończ zamówienie i zapłać”

4.3 Klient zobowiązany jest do podania w zamówieniu pełnych i zgodnych z prawdą danych. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez Operatora za kompletne i zgodne z prawdą.

4.4 Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że

 • 4.4.1 jest prawnie zdolny do wysłania zamówienia oraz do przyjęcia praw i obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności ze względu na swój wiek reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego,
 • 4.4.2 wszystkie dane, które przekazuje Operatorowi są prawdziwe, kompletne, dokładne i prawidłowe,
 • 4.4.3 należycie i w wystarczającym stopniu zapoznał się z treścią swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu, a w szczególności, że przedmiotem Umowy jest pośrednictwo w realizacji Usługi i Kuponu, którym Klient jest zainteresowany i upoważnia do korzystania z Usługi, która będzie świadczona na rzecz Klienta Przez Dostawcę, a nie przez Operatora.

4.5 Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Operator potwierdzi Klientowi otrzymanie zamówienia drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu (dalej jako „Adres elektroniczny Klienta“).

4.6 Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Operatora potwierdzenia przyjęcia zamówienia (propozycji zawarcia Umowy) przesłanego przez Klienta. Operator prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail Klienta wraz z wezwaniem do zapłaty ceny za Usługę według wybranego sposobu. Wraz z przyjęciem zamówienia Operator przesyła Klientowi również aktualną wersję Umowy i Warunków Handlowych w formacie PDF. W przypadku wybrania przez Klienta płatności bezgotówkowej kartą płatniczą i jeżeli płatność została dokonana prawidłowo, Operator prześle Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia w postaci potwierdzenia otrzymania płatności, jak również aktualną treść Umowa i Warunki Handlowe w formacie PDF.

4.7 Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie przez Operatora świadczenia Usług Operatora na podstawie Umowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy. Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator jest uprawniony do wykonania swoich zobowiązań lub usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4.8 W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie będzie mogło być spełnione przez Operatora, prześle on Klientowi nową ofertę wskazującą możliwe warianty zamówienia. Zawarcie umowy w tym przypadku następuje z chwilą doręczenia Operatorowi potwierdzenia przyjęcia określonego wariantu oferty przez Klienta.

4.9 Operator przekaże Klientowi Kupon niezwłocznie po opłaceniu przez Klienta pełnej ceny Usługi.

4.10 Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy, w szczególności z osobami, które wcześniej w istotny sposób naruszyły swoje zobowiązania umowne lub prawne wobec Operatora lub któregokolwiek z Dostawców.

4.11 Wszelkie prezentacje Usług Operatora zamieszczone w Portalu mają wyłącznie charakter informacyjny, a Operator nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy w zakresie tych Usług Operatora. Przyjęty § 1732 ust. 2 Kodeks cywilny nie ma zastosowania.

4.12 Strony umowy wyłączają zastosowanie § 1740 ust. 3 Kodeksu Cywilnego.

5. Cena usługi, warunki płatności

5.1 Portal zawiera informacje o cenach Usług oraz sposobach ich płatności (dalej jako „Cena Usługi”). Jeżeli Klient wybierze usługę nadrzędną, dopłata za usługę nadrzędną stanowi część Ceny Usługi. Podana cena Usługi zawiera podatek VAT. Klient nie jest zobowiązany do poniesienia kosztów opakowania, wysyłki ani żadnych innych opłat z tym związanych, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Dostawca nie pobiera żadnych opłat w zależności od metody płatności. Operator zastrzega Klienta, że ​​koszt wykonania i indywidualizacji tego Kuponu jest również wliczony w cenę Kuponu Podarunkowego w porównaniu do ceny zwykłego Kuponu.

5.2 Portal zawiera również informacje o ewentualnych opłatach związanych z Usługą, które nie są wliczone w Cenę Usługi (typowe opłaty lokalne).

5.3 Dokonując płatności, Klient ma prawo potrącić kwotę pieniężną określoną na Kuponie o wartość lub kredyty.

5.4 Operator wystawi Klientowi potwierdzenie otrzymania zapłaty Ceny za Usługę. Potwierdzenie będzie dostępne poprzez Konto Użytkownika w formacie PDF. Potwierdzenie nie jest dokumentem podatkowym zgodnie z ustawą nr 235/2004 Sb. o podatku od wartości dodanej, z późniejszymi zmianami. Cena Usługi w całości należy do Usługodawcy, w związku z czym obowiązek wystawienia dokumentu księgowego lub podatkowego spoczywa na Usługodawcy.

5.5 Ceny Usługi obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w Portalu. W przypadku oczywistego błędu technicznego przy wskazaniu wysokości Ceny za Usługę, Operator nie ma realnej woli zawarcia Umowy na takich warunkach.

5.6 Cena Usługi jest uiszczana przez Klienta na rzecz Dostawcy za pośrednictwem Operatora. Klient może dokonać zapłaty ceny za Usługę w następujący sposób:

 • a) bezgotówkowo przelewem na konto Operatora nr. 32 1030 1508 0000 0008 1989 5000 Citibank (dalej jako „Konto operatora“);
 • b) bezgotówkowo kartą płatniczą;

5.7 W przypadku, gdy Operator jest lub w przyszłości będzie zobowiązany do rejestracji sprzedaży zgodnie z ustawą nr 112/2016 Dz.U., o rejestracji sprzedaży, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej „Ustawą o rejestracji sprzedaży” ), Operator wystawi klientowi elektroniczny dowód wpłaty zawierający wymagania zgodnie z ustawą nr 112/2016 Dz.U., o rejestracji sprzedaży. Dokument elektroniczny będzie dostępny poprzez Konto Użytkownika. Klient wyraźnie zgodzi się na utworzenie elektronicznego dowodu wpłaty. W takim przypadku Operator spełnia obowiązek informacyjny: „Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

5.8 Cena Usługi płatna jest w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny Usługi wraz z oznaczeniem zmiennego symbolu płatności.

5.9 Zobowiązanie Klienta do zapłaty Ceny za Usługę zostaje spełnione z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Operatora.

5.10 W przypadku, gdy Klient poda błędny zmienny symbol płatności, nie wskaże zmiennego symbolu płatności lub wpłaci kwotę inną niż wymagana, przyjmuje do wiadomości, że przetworzenie tych płatności może potrwać kilka dni i może spowodować, że Usługa nie zostanie udzielona z powodu braku możliwości powiązania płatności z fakturą. W przypadku błędnie wpisanego zmiennego symbolu płatności Klient zobowiązany jest również na żądanie Operatora podać numer swojego rachunku w celu identyfikacji jego wpłaty.

5.11 Operator wyraźnie ostrzega Klienta, że ​​cena nie może być uiszczona przekazem pocztowym.

6. Korzystanie z Kuponu

6.1 Na podstawie Umowy Operator przekaże Klientowi Kupon, który uprawnia Klienta do korzystania z Usługi.

6.2 Warunki korzystania z Kuponu, w szczególności okres jego ważności, określone są w ofercie Dostawców prezentowanej w Portalu lub bezpośrednio na Kuponie. Klient zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed zawarciem Umowy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Klient jest również zobowiązany do stosowania się do wskazówek Usługodawcy dotyczących korzystania z Usługi.

6.3 Jeżeli Usługa nie jest świadczona na określonym terminie, po otrzymaniu Kuponu Klient zobowiązany jest zamówić lub zarezerwować Usługę z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby Usługa mogła być świadczona w okresie ważności Kuponu. Ani Usługodawca, ani Operator nie ponoszą odpowiedzialności za to, że Usługa lub określony termin będzie wolny dla Klientów w dowolnym momencie w całym uzgodnionym okresie ważności Kuponu, ponieważ konkretne terminy skorzystania z Usługi mogą być już zamówione lub zarezerwowane przez innych Klientów. Dostawca gwarantuje jednak, że posiada wystarczającą zdolność do świadczenia Usługi w oferowanej ilości w określonym okresie ważności Kuponu na normalnych warunkach. Operator Klienta ostrzega, że ​​im bliżej końca uzgodnionego okresu ważności Kuponu Klient złoży zamówienie lub rezerwację, tym większa szansa, że ​​Dostawca nie będzie mógł dokonać tego zamówienia lub rezerwacji z powodu braku pojemności. Operator zachęca Klientów do sprawdzenia dostępności Usługi przed zawarciem Umowy. Po otrzymaniu Kuponu Klient jest również zobowiązany do sprawdzenia dostępności Usługi u Dostawcy bez zbędnej zwłoki.

6.4 Po wygaśnięciu Kuponu Klient traci prawo do świadczenia Usługi bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu. Zobowiązanie Usługodawcy do świadczenia Usługi wygasa z chwilą wygaśnięcia Kuponu. W ciągu 24 godzin po wygaśnięciu Kuponu wartość Kuponu może zostać wykorzystana jako kredyty.

6.5 Kupon można wykorzystać tylko raz.

6.6 W ramach jednego zamówienia Klientowi wydawany jest tylko jeden Kupon, chyba że zostało to uzgodnione inaczej.

6.7 Jeżeli Klient wymieni swój Kupon na Kupon obejmujący Usługę o niższej wartości (o ile to możliwe), nie przysługuje mu dopłata w wysokości pierwotnego Kuponu ani nowy Kupon za pozostałą część wartości pierwotnego Kuponu.

6.8 Kupony wartościowe udostępniane są Klientom przez Operatora z uwzględnieniem warunków określonych w Portalu.

6.9 Kupon o określonej wartości oraz kupon wartościowy upominkowy (dalej łącznie „Kupon wartościowy”) służą wyłącznie do potrącenia wskazanej na nim kwoty z kwotą za zamówienie Usługi w związku z zawarciem Umowa zgodnie z niniejszymi OWU. Kuponów wartościowych nie można łączyć i można ich użyć tylko raz.

6.10 Klient jest uprawniony do wykorzystania kuponu wartościowego przez okres jednego roku od jego zakupu.

6.11 W zakresie prawa Klienta do odstąpienia od Umowy dotyczącej Kuponu Wartościowego, art. 9 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

7. Kredyty

7.1 Kredyty można wykorzystać wyłącznie w okresie ustalonym przez Operatora (zwanym dalej „Okresem ważności”). Jeśli Klient nie wykorzysta Kredytów przed upływem Okresu Ważności, Kredyty te przepadają bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty i nie ma możliwości dalszego ich wykorzystania. Uznanie naliczane jest z chwilą zawarcia Umowy, która zostanie zawarta zgodnie z kolejnością, w jakiej Klient wybrał uwzględnienie uznania w Cenie Usługi.

7.2 W przypadku skorzystania przez Klienta z przyznanych bonifikat, a następnie skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Okres Ważności bonifikat w dniu skutecznego odstąpienia od Umowy jest równy liczbie dni pozostałych do upływu Okresu Ważności w dniu ich zastosowania. W wyniku odstąpienia od Umowy pierwotny Okres Ważności zastosowanych kredytów nie ulega przedłużeniu.

7.3 Klienci korzystający z tzw. karty benefitowej wybranych dostawców świadczeń pracowniczych mogą uzyskiwać kredyty, zamieniając swoje punkty benefitowe na kredyty, poprzez i wyłącznie na warunkach określonych na stronie Korzyści. W celu uzyskania kredytów klienci mogą korzystać wyłącznie z kart korzyści tych dostawców świadczeń pracowniczych, z którymi Operator współpracuje i którzy są wymienieni na stronie Korzyści.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy

8.1 W związku z tym, że Usługi są świadczone na rzecz Klienta przez Usługodawcę, Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady Usług, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (w szczególności ustawą nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny i ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów) oraz regulamin Dostawcy, który jednak nie może ograniczać praw Klienta. Dostawca jest zatem przede wszystkim odpowiedzialny za:

 • 8.1.1 prawidłowego świadczenia Usługi za okazaniem ważnego Kuponu;

 • 8.1.2 jakość świadczonych Usług i

 • 8.1.3 informacje dotyczące Serwisu, tj. w szczególności ich prawdziwości i kompletności.

8.2 Wszelkie prawa z tytułu wadliwego wykonania tj. wadliwie wykonanej Usługi (wady jakościowe, ilościowe, zakresowe itp.), lub niedostarczenie, Klient ma wyłącznie przeciwko Dostawcy. Klient jest zatem zobowiązany do ich rozwiązania bezpośrednio z Usługodawcą. W przypadku zainteresowania Klienta rezygnacją z Usługi, Operator zapewni Klientowi współpracę w negocjacjach z Dostawcą, przy czym Operator nie jest zaangażowany w stosunek umowny pomiędzy Dostawcą a Klientem, w który Operator nie może ingerować.

9. Prawa Klienta z tytułu wadliwego wykonania przez Operatora

9.1 Prawa i obowiązki Operatora i Klienta w zakresie praw z tytułu nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy art. 1914 do 1925 Kodeksu Cywilnego). Prawa i obowiązki Operatora i Klienta zawarte w art. 9 niniejszego Regulaminu należy interpretować z uwzględnieniem niematerialnego charakteru Usług Operatora i Kuponu. Operator będzie starał się usunąć wszelkie wady Usług Operatora i Kuponu przede wszystkim poprzez naprawę, modyfikację lub dostarczenie nowego Kuponu, co nie wyłącza żadnego z praw Klienta.

9.2 Usługa Operatora ma wady w tych przypadkach, gdy nie jest zgodna z Umową, tj. w szczególności, gdy Kupon nie uprawnia Klienta do korzystania z Usługi na uzgodnionych warunkach. Usługa Operatora nie została prawidłowo dostarczona, zwłaszcza w tych przypadkach:

 • 9.2.1 Operator nie dostarczył Klientowi Kuponu w odpowiedniej jakości lub ilości zgodnie z Umową i niniejszym Regulaminem;

 • 9.2.2 Kupon nie posiada wymagań uprawniających Klienta do korzystania z Usługi (w szczególności unikalnego kodu alfanumerycznego);

9.3 Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa z tytułu wady Usługi Operatora, która wystąpi w ciągu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od przejęcia.

9.4 W przypadku, gdy Usługa Operatora została wykonana wadliwie i Kupon posiada wady, Klient ma w szczególności prawo do usunięcia wady Kuponu (naprawa lub uzupełnienie) lub do rozsądnego rabatu od ceny zakupu.

9.5 Jeżeli wada jest możliwa do usunięcia, Klient może żądać naprawy lub uzupełnienia braków albo rozsądnej obniżki ceny. Jeżeli wady nie można usunąć, a przedmiotu świadczenia nie można do tego celu należycie użyć, Klient może albo odstąpić od Umowy, albo żądać rozsądnej obniżki ceny. Klient może żądać także dostarczenia nowej rzeczy bez wad, jeżeli nie jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, lecz jeżeli wada dotyczy wyłącznie części rzeczy, Klient może żądać jedynie wymiany części; jeżeli nie będzie to możliwe, może odstąpić od Umowy. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, zwłaszcza jeśli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, Klient ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Klient ma prawo do dostarczenia nowej rzeczy lub wymiany części nawet w przypadku wady usuwalnej, jeżeli rzecz nie może być prawidłowo używana z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpić od Umowy. Jeżeli Klient nie odstąpi od Umowy albo nie skorzysta z prawa dostarczenia nowej rzeczy bez wad, wymiany jej elementu lub naprawy rzeczy, może żądać rozsądnej zniżki. Klient ma prawo do rozsądnej zniżki, nawet jeśli Operator nie może dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić jej części lub naprawić rzeczy, a także w przypadku, gdy Operator nie naprawi sytuacji w rozsądnym czasie lub gdy zadośćuczynienie spowodowałoby dla Klienta znaczne trudności.

9.6 Uprawnienia z tytułu nienależytego wykonania nie przysługują Klientowi, jeżeli wiedział lub musiał wiedzieć o wadzie przed rozpoczęciem świadczenia Usługi przez Operatora, a ponadto jeżeli Klient sam spowodował wadę, w szczególności poprzez przedstawienie błędnych lub niekompletnych dokumentów świadczenia Serwisu Operatora lub działanie z naruszeniem Umowy, niniejszego Regulaminu lub instrukcji Operatora.

9.7 Wskazując wady (reklamacje) Usług Operatora, Operator rekomenduje Klientowi określenie kwestionowanej Usługi Operatora poprzez Kod Kuponu, przyczynę zakwestionowania Usługi Operatora, dokładny opis charakteru wady oraz wskazanie określić, jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda. Dochodzenie praw z tytułu nienależytego wykonania Klient może przesłać m.in. na adres siedziby Operatora lub na adres e-mail Operatora podany we wstępie do Regulaminu.

9.8 Operator jest zobowiązany do przyjmowania wad (reklamacji) w każdym lokalu, w którym możliwe jest przyjmowanie reklamacji w zakresie sprzedawanego asortymentu lub świadczonych usług, a nawet w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Operator jest zobowiązany wystawienia Klientowi pisemnego potwierdzenia, kiedy Klient skorzystał z uprawnienia, jaka jest treść reklamacji oraz jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji wymaga Klient.

9.9 Operator rozstrzyga reklamację niezwłocznie, w sprawach skomplikowanych w ciągu 3 (trzech) dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się czasu właściwego dla rodzaju produktu lub usługi niezbędnego do rzeczowej oceny wady. Operator reklamacje rozpatruje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia chyba, że ​​uzgodniono z Klientem inaczej. Operator wyda Klientowi pisemne potwierdzenie o terminie i sposobie załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania, lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji wykonania.

9.10 Klient jest zobowiązany do zgłaszania wad Usług bezpośrednio Dostawcy bez zbędnej zwłoki po tym, jak mógł je wykryć przy zachowaniu należytej staranności. Operator ostrzega Klientów, że to Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady Usług. Poza zakresem swoich obowiązków prawnych Operator zapewnia Klientom współpracę oraz wyczerpująco informuje ich o możliwościach i sposobach dochodzenia roszczeń wobec Dostawcy. W tym celu Klienci mogą skorzystać z infolinii abonenckiej Operatora dostępnej na nr. tel: +420 776 608 308.

9.11 Operator jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi, jeżeli szkoda została spowodowana siłą wyższą. Zgodnie z niniejszymi Warunkami, przeszkody ze strony Dostawcy (upadłość, egzekucja, rozwiązanie, pandemia, środki rządowe zakazujące świadczenia Usług lub podróży itp.) są uważane za siłę wyższą.

9.12 Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych o konkretnej osobie i sposobie jej płatności przez osobę trzecią. Operator nie ma możliwości ani prawa do zbadania, czy przekazane Operatorowi dane są przekazywane przez osobę upoważnioną oraz czy dany środek płatniczy jest kontrolowany przez osobę upoważnioną.

9.13 Klientowi nie przysługuje zwrot kwoty potrąconej z Kuponu Wartościowego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nie upłynął termin do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu Wartościowego.

9.15 Jeżeli Klientowi przysługuje prawo z tytułu nienależytego wykonania, przysługuje mu również odszkodowanie za koszty celowo poniesione przy wykonywaniu tego prawa. Jeżeli jednak prawo do odszkodowania nie zostanie wykonane w ciągu miesiąca od upływu terminu, w którym należy wskazać wadę, sąd nie przyzna prawa, jeżeli Operator zarzuci, że prawo do odszkodowania nie zostało wykonane w terminie.

10. Prawo odstąpienia od Umowy

10.1 Jeżeli nie jest to przypadek wyraźnie wskazany poniżej w Handlu lub inny przypadek, w którym zgodnie z przepisami prawa odstąpienie od Umowy nie jest możliwe, Klient ma prawo odstąpić od Umowy zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy należy przesłać do Operatora w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. W celu odstąpienia od Umowy Klient może skorzystać z wzór formularza udostępnianego przez Operatora, który stanowi załącznik do Regulaminu. Odstąpienie od Umowy Klient może wysłać m.in. na adres siedziby Operatora lub adres poczty elektronicznej Operatora.

10.2 W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa zostaje anulowana od początku. Operator zwróci Klientowi zapłaconą Cenę Noclegu w terminie czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od Umowy w ten sam sposób w jakiej otrzymał od Klienta Cenę za Usługę, chyba że uzgodniono z Klientem inaczej. Klient niniejszym wyraża zgodę na zwrot przez Operatora uiszczonej Ceny za Usługę przelewem bezgotówkowym na konto, o którym Klient poinformował Operatora.

10.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837) Kodeksu Cywilnego nie można m.in. odstąpić od umowy o świadczenie usług, jeżeli zostały one spełnione za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku Usług Operatora Klient niniejszym wyraża zgodę na przedterminowe świadczenie tych Usług przez Operatora i tym samym spłatę swojego zadłużenia. Zapłata Ceny za Usługę jest również równoznaczna z wyrażeniem zgody na wcześniejsze świadczenie Usług przez Operatora.

10.4 W przypadku Usług Operatora na podstawie art. 10 ust. 3 niniejszego Regulaminu Klient niniejszym wyraża zgodę na przedwczesne świadczenie tych Usług przez Operatora i jednocześnie oświadcza, że ​​został należycie poinformowany o skutkach tej zgody, w szczególności o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

10.5 Dostarczenie Kuponu uważa się za wykonanie Usług Operatora, nie później jednak niż w chwili złożenia przez Klienta propozycji zawarcia umowy z Dostawcą na podstawie Kuponu. Taki Kupon jest uważany za Kupon wykorzystany.

10.6 Klient przyjmuje ponadto do wiadomości, że nie może odstąpić od Umowy, za pośrednictwem której korzystał z Usług Operatora „Kupon Podarunkowy”, z tego powodu, że Kupon Podarunkowy jest modyfikowany zgodnie z życzeniem Klienta lub dla jego osoby w rozumieniu § ustawa z 1837) Kodeks cywilny.

10.7 Jeżeli Operator rozpoczął świadczenie Usług Operatora przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient zapłaci Operatorowi proporcjonalną część ceny Usług Operatora za świadczenie spełnione do chwili doręczenia Klientowi odstąpienia od Umowy. Operator. W takim przypadku Operator zwróci Klientowi tylko tę część Ceny Usługi, która przewyższa cenę już wykonanej usługi.

10.8 W przypadku wręczenia Klientowi prezentu wraz z Usługą Operatora, pomiędzy Operatorem a Klientem zostaje zawarta umowa podarunkowa z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest Usługa Operatora, za którą Klientowi wręczono prezent, umowa podarunkowa dotyczyła takiego prezentu skuteczności i Klient jest zobowiązany do zwrotu przekazanego prezentu Operatorowi.

10.9 Operator zastrzega Klienta, że ​​w przypadku oczywistego błędu w Cenie Usługi, Operator nie ma rzeczywistej woli zawarcia Umowy. W przypadku dostarczenia Klientowi Kuponu na ewidentnie błędną Cenę Usługi, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Klienta bez zbędnej zwłoki po wykryciu błędu. W tym przypadku Umowa nie została zawarta z powodu braku woli Operatora. Jeżeli Operator i Klient nie dojdą do porozumienia co do sposobu rozwiązania problemu nieważności Umowy, Operator zwróci Klientowi Cenę za Usługę.

10.10 Po upływie terminu do odstąpienia od Umowy lub po wykorzystaniu Kuponu, anulowanie jest możliwe tylko za zgodą Usługodawcy. W przypadku rezygnacji Operatorowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 20% Ceny Usługi. Nie wyklucza to jakichkolwiek roszczeń Dostawcy, ponieważ anulowanie warunków Dostawcy podlega warunkom Dostawcy. W związku z tym Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami odstąpienia od Usługodawcy przed zawarciem Umowy.

11. Inne prawa i obowiązki stron umowy

11.1 Operatora w stosunku do Klienta nie wiążą żadne kodeksy postępowania w rozumieniu § 1826 ust.) Kodeks cywilny.

11.2 Dostęp do Portalu jest dla Klienta bezpłatny, Klient odwiedza i korzysta z Portalu na własne ryzyko, gdy jest w szczególności zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa Republiki Czeskiej. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu każdemu, kto narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie.

11.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z jego usług, korzystaniem z informacji lub pobieraniem danych z Portalu na skutek błędów technicznych i komputerowych, błędów danych, przerw lub opóźnień w działaniu serwera, wirus komputerowy, utrata zysku lub danych Klienta, w wyniku nieautoryzowanego dostępu do transmisji lub danych Klienta i ich zmian lub inne straty.

11.4 Jeżeli Klient przekaże Operatorowi jakiekolwiek informacje dotyczące Usług Operatora lub Usług, w szczególności jeśli zdecyduje się zamieścić w Portalu recenzję Usługi Dostawcy lub jeśli wypełni ankietę satysfakcji, niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wszelkich przekazanych danych, w tym wszelkich materiałów wizualnych lub audiowizualnych, w Portalu lub na profilach Operatora w serwisach społecznościowych. Publikując lub udostępniając je, Klient oświadcza, że ​​przysługują mu prawa autorskie lub inne niezbędne prawa do tych danych lub jest w inny sposób upoważniony do postępowania z nimi w taki sposób, aby ich opublikowanie w Portalu lub na profilach Operatora w portalach społecznościowych nie narusza praw autorskich lub innych praw osób trzecich. Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator jest uprawniony z uzasadnionych przyczyn do usunięcia oceny Usługodawcy lub treści ankiety satysfakcji, lub nie jest zobowiązana do publikowania tych danych, w tym wszystkich materiałów wizualnych lub audiowizualnych. Operator nie monitoruje jednak aktywnie treści przechowywanych przez Klientów, tj. nie odgrywa aktywnej roli o takim charakterze, że można by stwierdzić, że zna lub kontroluje treści przechowywane przez Klientów.

11.5 Operator świadczy Usługi Operatora wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. W związku z tym nikt nie może odsprzedawać, linkować (deep linking), wykorzystywać, kopiować, monitorować (np. do jakichkolwiek celów komercyjnym lub konkurencyjnych).

12. Kontrola Operatora, pozasądowe rozstrzyganie sporów, reklamacje

12.1 Operator jest uprawniony do świadczenia Usług Operatora na podstawie koncesji handlowej. Działalność Operatora nie podlega żadnemu innemu zezwoleniu. Inspekcja handlowa jest przeprowadzana przez właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony konsumentów jest sprawdzane przez (Przepisy dotyczące ochrony konsumentów | Noty tematyczne o Unii Europejskiej | Parlament Europejski (europa.eu). Europejskie przepisy dotyczące ochrony konsumentów mają na celu ochronę zdrowia, bezpieczeństwa oraz interesów ekonomicznych i prawnych konsumentów europejskich niezależnie od miejsca ich zamieszkania, podróży lub dokonywania zakupów w UE. Przepisy unijne regulują transakcje realizowane fizycznie oraz handel elektroniczny, obejmują zasady o ogólnym zastosowaniu, jak i uregulowania dotyczące określonych produktów.

12.2 W przypadku powstania między Operatorem a Klientem wynikającego z Umowy sporu konsumenckiego, którego nie da się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, Klient może złożyć do podmiotu wyznaczonego propozycję pozasądowego rozstrzygnięcia takiego sporu w celu pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, czyli Inspekcją Handlową, strona internetowa UOKiK - Produkty - Dla konsumentów - Raporty i informacje z kontroli Inspekcji Handlowej, inspekcja handlowa, raporty ih. Można również skorzystać z platformy internetowej utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.3 Wszelkie reklamacje obsługiwane są przez Operatora za pośrednictwem jego kontaktowego adresu e-mail podanego na początku niniejszego Regulaminu. Klient może również skontaktować się z podmiotami wymienionymi powyżej w tym artykule.

13. Postanowienia końcowe

13.1 Treść Regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez Operatora. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Nowa treść Regulaminu zostanie udostępniona na Portalu.

13.2 Strony umowy wyraźnie uzgodniły, że wszelkie spory, które wynikną w przyszłości z zawartej między nimi umowy, spory dotyczące jej ważności, interpretacji, realizacji lub rozwiązania, prawa wynikające z tego stosunku prawnego bezpośrednio lub wynikłe pośrednio, kwestie ważności prawnej tego stosunku prawnego, kwestie uprawnień związanych z wyżej wymienionymi prawami, nawet w przypadku nieważności niniejszej Umowy, jej unieważnienia lub odstąpienia od niej, będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie na zasadach uczciwości i dobrych obyczajów. W przypadku niepowodzenia polubownego rozwiązania spór zostanie rozstrzygnięty w ramach postępowania sądowego przed sądem Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem.

13.3 Jeżeli stosunek ustanowiony Umową zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony umowy zgadzają się, że zawarta między nimi Umowa podlega odpowiednim przepisom prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksowi Cywilnemu lub Ustawie o ochronie konsumentów. Nie wyłącza to ochrony konsumenta przyznanej mu przez prawo państwa, w którym konsument ma miejsce zamieszkania.

13.4 Klient wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy. Koszty poniesione przez Klienta przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych) Klient pokrywa we własnym zakresie, przy czym koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

13.5 O ile inaczej nie uzgodniono lub o ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelka korespondencja związana z Umową musi być doręczone drugiej stronie umowy pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym. Doręczenie Klienta następuje na adres poczty elektronicznej Klienta, doręczenie wiadomości następuje z chwilą jej wpływu na serwer poczty przychodzącej Klienta. Integralność wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną może zapewnić certyfikat.

13.6 Klient nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

13.7 Klient przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

13.8 Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne albo takim się stanie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

13.9 Umowa, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Operatora w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

13.10 Warunki, o ile nie uzgodniono inaczej w umowie między Operatorem a Klientem, obowiązują i obowiązują od dnia 2 maja 2023 r.

13.11 Jeżeli Warunki Handlowe regulują prawa i obowiązki Klienta z Umowy zawartej przed datą wejścia w życie niniejszych Warunków Handlowych dla Klienta korzystniej niż Warunki Handlowe regulujące daną Umowę, w takich przypadkach odpowiednie bardziej zastosowanie mają korzystne postanowienia niniejszych Warunków handlowych.

Załącznik: Wzór formularza odstąpienia od umowy